Facebook Messenger

Your One Stop Beauty Salon

Eyelashes Extension Promotion

Sale!

Eyelashes Extension Promotion

$ 130.00 $ 75.00

An ideal gift for your special someone.

SCB classic natural eyelashes extension $60 only (valued at $110)

?Walk-ins welcome

?Limited time offers

?Voucher conditions please see more at term and conditions.

?For how’s eyelashes extension works, please click the link below:

嫁接睫毛

 

 

分类:

描述

Valid for 3 years from the date of issue.

有效期为自签发之日起3年。

Giá trị 3 năm kể từ ngày ban hành.

 • Vouchers are redeemable in our store by stating your Account Name or Email Address.
 • Vouchers are valid for 3 years from the date of issue.
 • No refunds can be given and lost of vouchers will not be replaced. SCB will not hold responsibility for any loss, damage or stolen of voucher once issued.
 • Vouchers cannot be exchanged for cash. Gift vouchers can only be redeemed for the monetary value of beauty and spa treatments in store or to be used to purchase items from SCB website.
 • SCB reserves the right to alter their treatments pricing or withdraw treatments at any time without further notice.
 • 通过说明您的帐户名或电子邮件地址,可以在我们的商店中兑换代金券。
 • 礼券自发出之日起有效期为3年。
 • 不接受礼券退款,丢失礼券不予补发。礼券一经发出,SCB不对任何礼券损失、损害或失盗承担责任。
 • 礼券不可兑换现金。礼券仅可兑换店内相同价值的美容服务,或者用于在SCB网站上购买商品。
 • SCB保留于任何时间变更其疗程价格或撤销疗程而不另行通知的权利。
 • Phiếu mua hàng có thể được đổi trong cửa hàng của chúng tôi bằng cách nêu Tên tài khoản hoặc địa chỉ email của bạn.
 • Phiếu ưu đãi có giá trị trong vòng 3 năm tính từ ngày phát hành.
 • Chúng tôi không chấp nhận những phiếu ưu đãi trả lại, phiếu bị mất sẽ không được cấp lại. Phiếu ưu đãi một khi đã được ban hành, SCB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay mất mát nào.
 • Phiếu ưu đãi không được đổi thành tiền mặt. Phiếu ưu đãi chỉ có thể được đổi bằng các dịch vụ spa hay thẩm mỹ có giá trị tương đương tại cửa hàng, hoặc dùng mua hàng trên website SCB.
 • SCB giữ nguyên quyền lợi của khách hàng về giá cả liệu trình khi khách thay đổi thời gian hoặc hủy liệu trình mà không thêm thông báo khác.

评论

目前还没有评论

成为第一个评论 “Eyelashes Extension Promotion” 的人