Facebook Messenger

Your One Stop Beauty Salon

Microdermabrasion and Vitamin C or Hyaluronic Acid Infusion

Sale!

Microdermabrasion and Vitamin C or Hyaluronic Acid Infusion

$ 250.00 $ 185.00

Microdermabrasion is ideal for individuals who don’t want to undergo the time, expense, discomfort, long healing time, and possible side effects of alternate skin resurfacing treatments (i.e laser skin resurfacing), People who want a nice clinical improvement of new elastin fibre in the skin and new collagen and individuals who want to reduce the appearance of fine lines, wrinkles, sun damaged skin, aging spots, uneven skin tone, mild acne scarring, blotchiness, and minor scars, helping to boost collagen and elastin fibre, resulting in a firmer and more toned texture.

While in combined with Vitamin C or Hyaluronic Acid Infusion derivatives increases the skin’s elasticity, prevents pigmentation, and provides an excellent anti-oxidizing effect to the skin.

Terms and Condition for SCB Gift Vouchers below

An ideal gift for your special someone. SCB gift vouchers can be purchased for a set amount of prices or for a specific treatment or product. Vouchers are valid for 3 years and you can purchase them in the salon, over the phone or online.

SCB为您生命中那个特别的她/他准备的理想赠礼。SCB礼券可定价购买或通过购买具体疗程或产品获得。礼券有效期为3,您可以在沙龙购买、来电购买或网上购买。

条款及条件SCB美容礼券是在页面下方

SCB – một phần quà tặng lý tưởng để dành tặng cho người đặc biệt trong cuộc sống của bạn. Phiếu ưu đãi SCB có thể định giá mua hoặc bằng cách mua liệu trình cụ thể hoặc lấy sản phẩm. Phiếu ưu đãi có giá trị trong vòng 3 năm, bạn có thể mua ở các cửa hàng, gọi điện mua hoặc mua hàng trực tuyến.

Điều khoản và Điều kiện chứng từ SCB đẹp ở dưới cùng của trang này là

Category:

Description

Valid for 3 years from the date of issue.

有效期为自签发之日起3年。

Giá trị 3 năm kể từ ngày ban hành.

 • Vouchers are redeemable in our store by stating your Account Name or Email Address.
 • Vouchers are valid for 3 years from the date of issue.
 • No refunds can be given and lost of vouchers will not be replaced. SCB will not hold responsibility for any loss, damage or stolen of voucher once issued.
 • Vouchers cannot be exchanged for cash. Gift vouchers can only be redeemed for the monetary value of beauty and spa treatments in store or to be used to purchase items from SCB website.
 • SCB reserves the right to alter their treatments pricing or withdraw treatments at any time without further notice.
 • 通过说明您的帐户名或电子邮件地址,可以在我们的商店中兑换代金券。
 • 礼券自发出之日起有效期为3年。
 • 不接受礼券退款,丢失礼券不予补发。礼券一经发出,SCB不对任何礼券损失、损害或失盗承担责任。
 • 礼券不可兑换现金。礼券仅可兑换店内相同价值的美容服务,或者用于在SCB网站上购买商品。
 • SCB保留于任何时间变更其疗程价格或撤销疗程而不另行通知的权利。
 • Phiếu mua hàng có thể được đổi trong cửa hàng của chúng tôi bằng cách nêu Tên tài khoản hoặc địa chỉ email của bạn.
 • Phiếu ưu đãi có giá trị trong vòng 3 năm tính từ ngày phát hành.
 • Chúng tôi không chấp nhận những phiếu ưu đãi trả lại, phiếu bị mất sẽ không được cấp lại. Phiếu ưu đãi một khi đã được ban hành, SCB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay mất mát nào.
 • Phiếu ưu đãi không được đổi thành tiền mặt. Phiếu ưu đãi chỉ có thể được đổi bằng các dịch vụ spa hay thẩm mỹ có giá trị tương đương tại cửa hàng, hoặc dùng mua hàng trên website SCB.
 • SCB giữ nguyên quyền lợi của khách hàng về giá cả liệu trình khi khách thay đổi thời gian hoặc hủy liệu trình mà không thêm thông báo khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Microdermabrasion and Vitamin C or Hyaluronic Acid Infusion”